https://religiousopinions.com
Slider Image

Saint Luke, Ebanghelista

Habang ang dalawang libro ng Bibliya (ang Ebanghelyo ni Lucas at ang Mga Gawa ng mga Apostol) ay ayon sa kaugalian na inilahad kay Saint Luke, ang pangatlo sa apat na mga ebanghelista ay binabanggit lamang ng tatlong beses sa pangalan sa Bagong Tipan. Ang bawat pagbanggit ay nasa isang liham mula kay Saint Paul (Colosas 4:14; 2 Timoteo 4:11; at Filemon 1:24), at bawat isa ay nagpapahiwatig na si Lucas ay kasama ni Pablo sa oras ng kanyang pagsulat. Mula rito, ipinapalagay na si Lucas ay isang alagad ng Griego na si Saint Paul at isang convert mula sa paganism. Na ang Mga Gawa ng mga Apostol ay madalas na pinag-uusapan ng Simbahan sa Antioquia, isang lunsod na Griego sa Syria, ay tila kumpirmahin ang mga mapagkukunang extrabiberal na nagsasabing si Lucas ay isang katutubong Antioquia, at ang Ebanghelyo ni Lucas ay nakasulat kasama ang pag-eebanghelyo ng mga Hentil.

Sa Colosas 4:14, tinukoy ni Saint Paul si Lucas bilang "pinakamamahal na manggagamot, " kung saan nagmula sa tradisyon na si Lucas ay isang doktor.

Mabilis na Katotohanan

  • Araw ng Pista: Oktubre 18
  • Uri ng Pista: Pista
  • Mga Pagbasa: 2 Timoteo 4: 10-17b; Awit 145: 10-11, 12-13, 17-18; Lucas 10: 1-9 (buong teksto dito)
  • Mga Petsa: Hindi Alam (Antioquia?) - c. 84 (Boeotia, Greece)
  • Simbolo: Winged ox
  • Patron ng: Mga Artista, manggagamot, siruhano, mag-aaral, bachelors, gumawa ng serbesa, butcher, bookbinders, glassworkers, panday, lacemaker, notaryo

Ang Buhay ni Saint Luke

Habang ipinapahiwatig ni Lucas sa pambungad na mga talata ng kanyang ebanghelyo na hindi niya personal na kilala si Kristo (tinutukoy niya ang mga pangyayaring naitala sa kanyang ebanghelyo bilang naihatid sa kanya ng mga "na mula sa pasimula ay mga nakasaksi at ministro ng salita"), isang tradisyon ang nagsasabing si Lucas ay isa sa mga 72 (o 70) mga alagad na ipinadala ni Kristo sa Lucas 10: 1-20 "sa bawat lungsod at lugar kung saan siya mismo ay darating." Ang tradisyon ay maaaring magmula sa katotohanan na si Lucas ang nag-iisang manunulat ng ebanghelyo na banggitin ang 72. Gayunman, ang malinaw, gayunpaman, si Lucas ay gumugol ng maraming taon bilang isang kasama ni Saint Paul. Bilang karagdagan sa patotoo ni Saint Paul na sinamahan siya ni Lucas sa ilang mga paglalakbay, mayroon tayong sariling patotoo ni Lucas sa Mga Gawa ng mga Apostol (ipinagpalagay na tama ang tradisyonal na pagkilala kay Lucas bilang may-akda ng Mga Gawa) na tama, na nagsisimula sa kanyang paggamit ng salitang ating sa Gawa 16:10.

Nang mabilanggo si Saint Paul sa loob ng dalawang taon sa Cesarea Philippi, nanatili rin si Luke doon o madalas na dumalaw sa kanya. Karamihan sa mga iskolar ay naniniwala na sa oras na ito na isinulat ni Lucas ang kanyang ebanghelyo, at ang ilan ay naniniwala na tinulungan ni Lucas si Saint Paul sa pagsulat ng Sulat sa mga Hebreo. Nang mag-apela kay Cesar si Saint Paul, bilang isang mamamayan ng Roma, sinamahan siya ni Lucas sa Roma. Kasama niya si Saint Paul sa kabuuan ng kanyang unang pagkabilanggo sa Roma, na marahil ay nang isinalin ni Lucas ang Mga Gawa ng mga Apostol. Si San Pablo mismo (sa 2 Timoteo 4:11) ay nagpapatotoo na si Lukas ay nanatili sa kanya sa pagtatapos ng kanyang ikalawang pagkabilanggo sa Roma ("Si Lucas lamang ang kasama ko"), ngunit pagkatapos ng pagiging martir ni Pablo, kaunti ang kilala sa mga karagdagang paglalakbay ni Lucas.

Ayon sa kaugalian, si Saint Luke mismo ay itinuring bilang isang martir, ngunit ang mga detalye ng kanyang pagkamartir ay nawala sa kasaysayan.

Ang Ebanghelyo ni Saint Luke

Ang ebanghelyo ni Lucas ay nagbabahagi ng maraming mga detalye sa Saint Mark's, ngunit kung nagbabahagi rin sila ng isang pangkaraniwang mapagkukunan, o kung si Marcos mismo (na binabanggit ni Saint Paul sa tuwing binabanggit niya si Lucas) ay pinagmulan ni Lucas, ay isang paksa ng debate. Ang ebanghelyo ni Lucas ay ang pinakamahabang (sa pamamagitan ng salita at ayon sa taludtod), at naglalaman ito ng anim na himala, kasama na ang pagpapagaling ng sampung ketongin (Lucas 17: 12-19) at tainga ng alipin ng mataas na saserdote (Lucas 22: 50-51), at 18 mga talinghaga, kasama na ang Mabuting Samaritano (Lukas 10: 30-37), ang Prodigal na Anak (Lucas 15: 11-32), at ang Publikano at Fariseo (Lucas 18: 10-14), na matatagpuan sa wala sa ang iba pang mga ebanghelyo.

Ang salaysay ng pagkabata ni Kristo, na matatagpuan sa Kabanata 1 at Kabanata 2 ng ebanghelyo ni Lucas, ay ang pangunahing mapagkukunan ng parehong mga larawan ng Pasko at ang Masayang Mahiwaga ng Rosaryo. Nagbibigay din si Lucas ng pinaka-magkakaugnay at komprehensibong ulat tungkol sa paglalakbay ni Kristo patungo sa Jerusalem (simula sa Lucas 9:51 at nagtatapos sa Lucas 19:27), na nagwawakas sa mga kaganapan ng Holy Week (Lucas 19:28 hanggang Lucas 23:56).

Ang pagiging malinaw ng imahinasyon ni Lukas, lalo na sa salaysay ng sanggol, ay maaaring pinagmulan ng tradisyon na nagsasabing si Lukas ay isang artista. Maraming mga icon ng Birheng Maria kasama ang Christ Child, kasama ang sikat na Black Madonna ng Czestochowa, ay sinasabing ipininta ni Saint Luke. Sa katunayan, itinataguyod ng tradisyon na ang icon ng Our Lady of Czestochowa ay ipininta ni Saint Luke sa piling ng Mahal na Birhen sa isang mesa na pag-aari ng Banal na Pamilya.

Mga Pangarap na Propetiko: Pinangarap Mo Ba ang Hinaharap?

Mga Pangarap na Propetiko: Pinangarap Mo Ba ang Hinaharap?

Paramitas: Ang Sampung Pagiging perpekto ng Budismo Mahayana

Paramitas: Ang Sampung Pagiging perpekto ng Budismo Mahayana

Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon