https://religiousopinions.com
Slider Image

Kilalanin si Timoteo: Protege ng Apostol Pablo

Si Timoteo sa Bibliya ay malamang na nakabalik sa pananampalatayang Kristiyano sa paglalakbay ni Apostol Pablo. Maraming magagaling na pinuno ang kumikilos bilang tagapayo sa isang mas bata, at ganoon ang nangyari kay Paul at ang kanyang "tunay na anak sa pananampalataya, " si Timoteo.

Tanong para sa Pagninilay

Ang pag-ibig ni Paul kay Timoteo ay hindi mapag-aalinlangan. Sa 1 Mga Taga-Korinto 4:17, tinukoy ni Pablo si Timoteo bilang ang aking mahal at matapat na anak sa Panginoon. Nakita ni Pablo na ang potensyal na si Timoteo bilang isang mahusay na pinuno sa espirituwal at pagkatapos ay namuhunan ang kanyang buong puso sa pagtulong kay Timoteo na umunlad sa kabuuan ng kanyang tungkulin. Inilagay ba ng Diyos ang isang batang naniniwala sa iyong buhay upang hikayatin at gabayan habang tinuro ni Pablo si Timoteo?

Habang nagtatanim si Paul ng mga simbahan sa paligid ng Mediterranean at nagbalik libu-libo sa Kristiyanismo, napagtanto niya na kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaang tao na ipagpatuloy pagkatapos niyang mamatay. Pinili niya ang masigasig na batang alagad na si Timoteo. Ang ibig sabihin ni Timoteo ay "parangalan ang Diyos."

Si Timoteo ay produkto ng isang halo-halong kasal. Ang kanyang Greek (Gentile) na ama ay hindi nabanggit sa pangalan. Si Eunice, ang kanyang Judiong ina, at ang kanyang lola na si Lois ay nagturo sa kanya ng Banal na Kasulatan mula pa noong siya ay bata pa.

Nang pinili ni Pablo si Timoteo bilang kahalili niya, natanto niya na ang batang ito ay susubukang palitan ang mga Hudyo, kaya tinuli ni Pablo si Timoteo (Mga Gawa 16: 3). Itinuro din ni Pablo kay Timoteo ang tungkol sa pamumuno ng simbahan, kasama na ang papel ng isang diakono, mga pangangailangan ng isang matanda, pati na rin ang maraming iba pang mahahalagang aral tungkol sa pagpapatakbo ng isang simbahan. Ang mga ito ay pormal na naitala sa mga liham ni Pablo, 1 Timoteo at 2 Timoteo.

Ipinapahiwatig ng tradisyon ng Simbahan na pagkamatay ni Pablo, si Timoteo ay naglingkod bilang obispo ng simbahan sa Efeso, isang pantalan sa kanlurang baybayin ng Asia Minor, hanggang AD 97. Sa oras na iyon isang pangkat ng pagano ang nagdiriwang ng kapistahan ng Catagogion, isang pagdiriwang kung saan sila nagdala ng mga imahe ng kanilang mga diyos tungkol sa mga lansangan. Sinalubong at pinagalitan sila ni Timoteo para sa kanilang idolatriya. Pinalo nila siya ng mga club, at namatay siya pagkalipas ng dalawang araw.

Mga katuparan ni Timoteo sa Bibliya

Si Timoteo ay kumilos bilang tagasulat ni Pablo at co-may-akda ng mga aklat ng 2 Mga Taga-Corinto, Filipos, Colosas, 1 at 2 Tesalonica, at Filemon. Sinamahan niya si Paul sa kanyang mga paglalakbay sa misyonero, at noong nakakulong si Pablo, kinakatawan ni Timoteo si Pablo sa Corinto at Felipe.

Sa loob ng isang panahon, si Timoteo ay nabilanggo din dahil sa pananampalataya. Pinagbago niya ang mga hindi namamalayang tao sa pananampalatayang Kristiyano.

Mga lakas

Sa kabila ng kanyang kabataan, si Timoteo ay iginagalang ng mga kapananampalataya. Mabuti sa mga turo ni Pablo, si Timoteo ay isang maaasahang ebanghelista na bihasa sa paglalahad ng ebanghelyo.

Mga kahinaan

Lumilitaw na natakot si Timoteo sa pagiging kabataan niya. Hinimok siya ni Pablo sa 1 Timoteo 4:12: "Huwag mong pabayaan ang sinuman na mas kaunti sa iyo dahil ikaw ay bata pa. Maging halimbawa sa lahat ng mananampalataya sa sinasabi mo, sa paraan ng pamumuhay, sa iyong pag-ibig, pananampalataya, at ang iyong kadalisayan. " (NLT)

Nagpupumiglas din siya upang malampasan ang takot at pangamba. Muli, hinimok siya ni Pablo sa 2 Timoteo 1: 6-7: "Ito ang dahilan kung bakit ipinapaalala ko sa iyo na mag-apoy sa apoy ang espirituwal na kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipinatong ko ang iyong mga kamay. Sapagka't hindi tayo binigyan ng Diyos ng diwa ng takot at kamangmangan, ngunit ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. " (NLT)

Mga Aralin sa Buhay

Maaari nating pagtagumpayan ang ating edad o iba pang mga hadlang sa pamamagitan ng espirituwal na kapanahunan. Ang pagkakaroon ng isang matatag na kaalaman sa Bibliya ay mas mahalaga kaysa sa mga pamagat, katanyagan, o degree. Kapag ang una mong priyoridad ay si Jesucristo, sumusunod ang totoong karunungan.

Hometown

Si Timoteo ay mula sa bayan ng Listra.

Mga sanggunian kay Timoteo sa Bibliya

Gawa 16: 1, 17: 14-15, 18: 5, 19:22, 20: 4; Roma 16:21; 1 Corinithian 4:17, 16:10; 2 Corinto 1: 1, 1:19, Filemon 1: 1, 2:19, 22; Colosas 1: 1; 1 Tesalonica 1: 1, 3: 2, 6; 2 Tesalonica 1: 1; 1 Timoteo; 2 Timoteo; Mga Hebreo 13:23.

Trabaho

Naglalakbay na ebanghelista.

Family Tree

Ina - Eunice
Lola - Lois

Mga Susing Talata

1 Corinto 4:17
Sa kadahilanang ito ay ipinapadala ko sa iyo si Timoteo, ang aking anak na mahal ko, na matapat sa Panginoon. Ipapaalala niya sa iyo ang aking paraan ng pamumuhay kay Cristo Jesus, na sumasang-ayon sa itinuturo ko sa lahat ng dako sa bawat simbahan. (NIV)

Filemon 2:22
Ngunit alam mo na napatunayan ni Timoteo ang kanyang sarili, dahil bilang isang anak sa kanyang ama ay nagsilbi siyang kasama ko sa gawain ng ebanghelyo. (NIV)

1 Timoteo 6:20
Timoteo, bantayan mo ang ipinagkatiwala sa iyong pag-aalaga. Tumalikod sa walang-katapusang pakikipag-usap at ang magkasalungat na mga ideya ng hindi totoo na tinatawag na kaalaman, na inangkin ng ilan at sa paggawa nito ay naligaw sa pananampalataya. (NIV)

Pang-araw-araw na Pagan Living

Pang-araw-araw na Pagan Living

Mga pangunahing Diyosa diyosa Mula sa Paikot ng Mundo

Mga pangunahing Diyosa diyosa Mula sa Paikot ng Mundo

Talambuhay ni Saint Lucy, Bringer of Light

Talambuhay ni Saint Lucy, Bringer of Light