https://religiousopinions.com
Slider Image

Panimula sa Aklat ng Mga Bilang

Habang ito ay medyo maigsing distansya mula sa Egypt patungo sa Israel, kinuha ng mga sinaunang Hudyo ang 40 taon upang makarating doon. Sinasabi sa aklat ng Mga Numero kung bakit. Ang pagsuway at kawalan ng pananampalataya ng mga Israelita ay nagdulot sa kanila ng Diyos na maglibot sa disyerto hanggang sa ang lahat ng mga tao ng henerasyong iyon ay namatay - na may kaunting mahahalagang pagbubukod. Ang libro ay kumukuha ng pangalan nito mula sa census na ginawa ng mga tao, isang kinakailangang hakbang patungo sa kanilang samahan at pamahalaan sa hinaharap.

Ang mga numero ay maaaring isang madugong account ng katigasan ng mga Israelita kung hindi ito ay naisip ng katapatan at proteksyon ng Diyos. Ito ang ika-apat na aklat sa Pentateuch, ang unang limang libro ng Bibliya. Ito ay isang makasaysayang account ngunit nagtuturo din ng mahahalagang aral tungkol sa Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako.

May-akda ng Aklat ng Mga Numero

Si Moises ay kredito bilang may-akda.

Nakasulat sa Petsa

1450-1410 BC

Nakasulat Na

Ang mga numero ay isinulat sa mga tao ng Israel upang i-dokumento ang kanilang paglalakbay patungo sa Lupang Pangako, ngunit ipinapaalala rin nito sa lahat ng mga mambabasa sa hinaharap na ang Diyos ay kasama natin habang naglalakbay patungo sa langit.

Landscape

Ang kuwento ay nagsisimula sa Bundok Sinai at kasama ang Kadesh, Mount Hor, ang mga kapatagan ng Moab, ang disyerto ng Sinai, at nagtatapos sa mga hangganan ng Canaan.

Mga Tema

Ang census o bilang ng mga tao ay kinakailangan upang ihanda ang mga ito para sa mga hinaharap na gawain. Ang unang census ay inayos ang mga tao ayon sa mga tribo, para sa kanilang paglalakbay maaga. Ang pangalawang census, sa Kabanata 26, binibilang ang mga kalalakihan ng 20 taong gulang at mas matanda na maaaring maglingkod sa hukbo. Ang pagpaplano ay matalino kung nahaharap tayo sa isang pangunahing gawain.

Ang paghihimagsik laban sa Diyos ay nagdudulot ng masamang bunga. Sa halip na paniwalaan sina Joshua at Caleb, ang tanging dalawang espiya na nagsabi na ang lupain ng Israel ay maaaring lupigin ang Canaan, ang mga tao ay hindi nagtiwala sa Diyos at tumanggi na tumawid sa Lupang Pangako. Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, gumala sila ng 40 taon sa disyerto hanggang sa lahat maliban sa ilan sa henerasyong iyon ay namatay.

Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang kasalanan. Ang Diyos, na banal, hayaan ang oras at disyerto na patayin ang mga taong sumuway sa kanya. Ang susunod na henerasyon, na walang impluwensya ng Egypt, ay handa na maging isang hiwalay, banal na mga tao, tapat sa Diyos. Ngayon, si Jesus Christ ay nagse-save, ngunit inaasahan tayo ng Diyos na gumawa ng bawat pagsisikap na mapupuksa ang kasalanan mula sa ating buhay.

Ang Canaan ay ang katuparan ng mga pangako ng Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob. Ang mga Hudyo ay lumaki sa bilang sa kanilang 400 taon ng pagkaalipin sa Egypt. Malalakas na sila ngayon, sa tulong ng Diyos, upang sakupin at pamayanan ang Lupang Pangako. Mabuti ang salita ng Diyos. Iniligtas niya ang kanyang bayan at nakatayo sa tabi nila.

Pangunahing Mga character sa Aklat ng Mga Bilang

Sina Moises, Aaron, Miriam, Joshua, Kaleb, Eleazar, Korah, Balaam.

Mga Susing Talata

Mga Bilang 14: 21-23
Gayunpaman, tulad ng nabubuhay ako at bilang tunay na kaluwalhatian ng PANGINOON ay pumupuno sa buong mundo, hindi isa sa mga nakakita sa aking kaluwalhatian at mga tanda na ginawa ko sa Egypt at sa ilang ngunit sumuway sa akin at sumubok sa akin ng sampung beses- -Hindi kailanman makikita ng isa sa kanila ang lupang ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Walang sinumang gumamot sa akin ng pag-aalipusta ang makakakita nito. (NIV)

Mga Bilang 20:12
Ngunit sinabi ng PANGINOON kina Moises at Aaron, "Sapagkat hindi ka nagtiwala sa akin ng sapat na parangalan ako bilang banal sa paningin ng mga Israelita, hindi mo dadalhin ang pamayanan na ito sa lupang ibinigay ko sa kanila." (NIV)

Mga Bilang 27: 18-20
Kaya't sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dalhin mo si Joshua na anak ni Nun, isang tao kung saan ang espiritu ng pamunuan, at ipatong mo ang iyong kamay. Hayaang tumayo siya sa harap ni Eleazar na saserdote at sa buong kapulungan at mangako sa kanya sa kanilang harapan. siya ang ilan sa iyong awtoridad upang ang buong pamayanan ng Israel ay sumunod sa kanya. " (NIV)

Balangkas ng Aklat ng Mga Bilang

  • Naghanda ang Israel para sa paglalakbay sa Lupang Pangako - Mga Bilang 1: 1-10: 10.
  • Ang mga tao ay nagreklamo, sina Miriam at Aaron ay sumalungat kay Moises, at ang mga tao ay tumanggi na pumasok sa Canaan dahil sa mga ulat ng mga hindi tapat na mga tiktik - Bilang 10: 11–14: 45.
  • Sa loob ng 40 taon ang mga tao ay gumala-gala sa disyerto hanggang sa matupok ang henerasyong walang pananampalataya - Bilang 15: 1-21: 35
  • Habang papalapit na ulit ang mga tao sa Lupang Pangako, sinubukan ng isang hari na upahan si Balaam, isang lokal na mangkukulam at propeta, upang maglagay ng sumpa sa Israel. Sa daan, nakikipag-usap sa kanya ang asno ni Balaam, na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan! Isang anghel ng Panginoon ang nagsabi kay Balaam na magsalita lamang kung ano ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Pinagpapala lamang ni Balaam ang mga Israelita, hindi sumpain sila - Mga Bilang 22: 1-26: 1.
  • Kumuha si Moises ng isa pang census ng mga tao, upang ayusin ang isang hukbo. Inutusan ni Moises si Joshua na magtagumpay sa kanya. Nagbibigay ang Diyos ng mga tagubilin sa mga handog at mga kapistahan - Bilang 26: 1-30: 16.
  • Ang mga Israel ay naghihiganti sa mga Madianita, pagkatapos ay nagkampo sa kapatagan ng Moab - Bilang 31: 1-36: 13.
Kabuuan ng insenso ng Buwan

Kabuuan ng insenso ng Buwan

Ang Romany Spread Tarot Card Layout

Ang Romany Spread Tarot Card Layout

Ano ang Theosophy?  Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala

Ano ang Theosophy? Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala