https://religiousopinions.com
Slider Image

Panimula sa Aklat ng Deuteronomio

Ang Deuteronomio ay nangangahulugang "pangalawang batas, " isang pangalan na nagmula sa Septuagint na pagsasalin ng pariralang Hebreo na nangangahulugang "isang kopya ng batas na ito." Ang aklat ay isang retelling ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayang Israel, na ipinakita sa tatlong mga talumpati o sermon ni Moises.

Isinulat bilang ang mga Israelita ay papasok sa Lupang Pangako, ang Deuteronomio ay isang mahigpit na paalala na ang Diyos ay karapat-dapat sambahin at pagsunod. Ang kanyang mga batas ay ibinigay sa atin para sa aming proteksyon, hindi bilang mga parusa.

Ang Aklat ng Nakagaganyak na Kaugnayan ng Tagapagtaguyod Ngayon

Habang binabasa natin ang Deuteronomio at pagninilay-nilay ito, nakakagulat ang kaugnayan ng 3, 500 taong gulang na aklat na ito. Sa loob nito, sinabi ng Diyos sa mga tao na ang pagsunod sa kanya ay nagdadala ng mga pagpapala at kabutihan, at ang hindi pagsunod sa kanya ay nagdadala ng kalamidad. Ang mga kahihinatnan ng paggamit ng iligal na droga, paglabag sa batas, at pamumuhay ng imoral na buhay ay patunay na ang babalang ito ay nananatili pa ring totoo ngayon.

Ang Deuteronomio ay ang huling ng limang mga libro ni Moises, na tinatawag na Pentateuch. Ang mga inspirasyong ito ng Diyos, Genesis, Exodo, Levitico, Numero, at Deuteronomio, ay nagsisimula sa Paglikha at nagtatapos sa pagkamatay ni Moises. Itinuturo nila ang kaugnayan ng tipan ng Diyos sa mga taong Hudyo na pinagtagpi sa buong Lumang Tipan.

Sino ang Sumulat ng Deuteronomio?

Si Moises ay kinikilala bilang pangunahing may-akda ng aklat ng Deuteronomio, ngunit maaaring ito ay nakumpleto at na-edit pagkatapos ni Joshua (Deuteronomio 34: 5-12).

Nakasulat sa Petsa

Ang Deuteronomio ay isinulat noong BC 1406-7 sa henerasyon ng Israel na papasok sa Lupang Pangako, at sa lahat ng kasunod na mga mambabasa ng Bibliya.

Landscape

Ang salaysay ng Deuteronomio ay nakalagay sa silangang bahagi ng Ilog Jordan, sa mga kapatagan ng Moab, sa paningin ng Canaan. Dito ay nagkampo ang mga Israelita pagkatapos ng kanilang 40 taon na paglibot sa ilang.

Mga Tema

Kasaysayan ng Tulong ng Diyos - Sinuri ni Moises ang makahimalang tulong ng Diyos sa pagpapalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypt at paulit-ulit na pagsuway ng bayan. Sa pagbabalik-tanaw, nakita ng mga tao kung paano ang pagtanggi sa Diyos ay palaging nagdala ng kapahamakan sa kanila.

Repasuhin ang Batas - Ang mga taong pumapasok sa Kanaan ay pinagsama ng parehong mga batas ng Diyos bilang kanilang mga magulang. Kailangang baguhin nila ang kontratang ito o pakikipagtipan sa Diyos bago pumasok sa Lupang Pangako. Napansin ng mga iskolar na ang Deuteronomio ay nakabalangkas bilang isang kasunduan sa pagitan ng isang hari at ng kanyang mga vassal, o mga paksa, sa panahong iyon. Ito ay kumakatawan sa isang pormal na kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayang Israel.

Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nag-uudyok sa Kanya - Mahal ng Diyos ang kanyang bayan tulad ng isang ama na nagmamahal sa kanyang mga anak, ngunit dinidisiplina niya sila kapag sumuway sila. Ayaw ng Diyos ng isang bansa ng mga layaw na brats! Ang pag-ibig ng Diyos ay isang emosyonal, pag-ibig sa puso, hindi lamang isang ligal, kondisyonal na pag-ibig.

Nagbibigay ang Diyos ng Kalayaan ng Pagpipilian - Ang mga tao ay malayang sumunod o sumuway sa Diyos, ngunit dapat ding malaman na responsable sila sa mga kahihinatnan. Ang isang kontrata, o tipan, ay nangangailangan ng pagsunod, at inaasahan ng Diyos na mas kaunti.

Dapat Ituro ang mga Bata - Upang sundin ang tipan, dapat tuturuan ng mga tao ang kanilang mga anak sa mga paraan ng Diyos at siguraduhing sinusunod nila ang mga ito. Ang responsibilidad na ito ay nagpapatuloy sa bawat henerasyon. Kapag ang turong ito ay nagiging lax, nagsisimula ang problema.

Mga Pangunahing Katangian sa Aklat ng Deuteronomio

Ang mga pangunahing namumula sa Deutermony ay sina Moises at Joshua.

Mga Susing Talata

Deuteronomio 6: 4-5
Dinggin mo, Oh Israel: Ang Panginoong Diyos, ang Panginoon ay iisa. Mahalin mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso at buong kaluluwa mo at ng buong lakas. (NIV)

Deuteronomio 7: 9
Alamin nga't na ang Panginoong Dios ay Dios; siya ang matapat na Diyos, na tinutupad ang kanyang tipan ng pag-ibig sa isang libong henerasyon ng mga umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. (NIV)

Deuteronomio 34: 5-8
At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay doon sa Moab, gaya ng sinabi ng Panginoon. Inilibing niya siya sa Moab, sa libis sa tapat ng Beth Peor, ngunit hanggang ngayon wala pa ring nakakaalam kung nasaan ang libingan nito. Si Moises ay isang daan at dalawampung taong gulang nang siya ay namatay, subalit ang kanyang mga mata ay hindi mahina o ang kanyang lakas ay nawala. Nagdalamhati ang mga Israelita kay Moises sa kapatagan ng Moab tatlumpung araw, hanggang sa matapos ang pag-iyak at pagdadalamhati. (NIV)

Balangkas ng Aklat ng Deuteronomio:

  • Nagbigay si Moises ng kanyang Unang Pagsasalita Tungkol sa Kasaysayan ng Israel - Deuteronomio 1: 6–4: 43.
  • Nagbibigay si Moises ng Ikalawang Talumpati niya Tungkol sa Pangunahing Mga Kinakailangan ng Batas - Deuteronomio 4: 44–11: 32.
  • Ipinagpapatuloy ni Moises ang kanyang Ikalawang Talumpati sa Mga Detalyadong Kinakailangan ng Batas - Deuteronomio 12: 1-26: 19.
  • Nagbibigay si Moises ng kanyang Ikatlong Pagsasalita na Naiuugnay ang Mga Pagpapala at Sinumpa - Deuteronomio 27: 1-28: 68.
  • Ipinagpatuloy ni Moises ang kanyang Ikatlong Talumpati na may Mga Babala at Panghihikayat - Deuteronomio 29: 1-30: 20.
  • Ang Komisyon nina Josue at Pangwakas na Salita ni Moises - Deuteronomio 31: 1-34: 12.
Mga pagdiriwang ng Bagong Taon ng Hindu sa pamamagitan ng Rehiyon

Mga pagdiriwang ng Bagong Taon ng Hindu sa pamamagitan ng Rehiyon

Ano ang Theosophy?  Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala

Ano ang Theosophy? Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong