https://religiousopinions.com
Slider Image

Panimula sa Aklat ng 1 Timoteo

Ang aklat ng 1 Timoteo, isa sa tatlong Pastoral Epistles ni Apostol Pablo, ay nagbibigay ng isang natatanging bakuran para sa mga simbahan upang masukat ang kanilang pag-uugali. Kinikilala ng liham ang mga katangian ng mga nakatuong Kristiyano at nag-aalok din ng praktikal at espirituwal na patnubay sa mga pastor at pinuno ng simbahan.

Tanong para sa Pagninilay

Si Timoteo ay isang batang ministro at pinuno sa simbahan. Kailangan niyang harapin ang lahat ng uri ng mga hamon, panggigipit, at salungatan sa pamayanang Kristiyano at sa nakapalibot na kultura. Tulad ni Timoteo, bata ka ba sa edad at nasa pananampalataya? Alalahanin ang payo ni Paul kay Timoteo: Don hayaan mong may mag-isip ng kaunti sa iyo dahil bata ka. Maging halimbawa sa lahat ng mga naniniwala sa iyong sinasabi, sa paraan ng pamumuhay, sa iyong pag-ibig, iyong pananampalataya, at iyong kadalisayan. (1 Timoteo 4:12, NLT)

Si Apostol Pablo, isang bihasang mangangaral, ay nagbigay ng mga patnubay sa pastoral letter sa kanyang batang protesta na si Timoteo para sa simbahan sa Efeso. Si Paul ay lubos na nagtiwala kay Timoteo ("ang aking tunay na anak sa pananampalataya, " 1 Timoteo 1: 2, NIV), nagbabala siya laban sa mga makasalanang pag-unlad sa simbahan ng Efeso na dapat pakikitungo.

Ang isang problema ay maling guro. Paul ay nag-utos ng wastong pag-unawa sa batas at binalaan din laban sa maling asceticism, marahil isang impluwensya ng unang Gnosticism.

Ang isa pang problema sa Efeso ay ang pag-uugali ng mga pinuno at miyembro ng simbahan. Itinuro ni Pablo na ang kaligtasan ay hindi nakuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ngunit sa halip na ang makadiyos na katangian at mabubuting gawa ay bunga ng isang biyaya-save Christian. Nagbigay siya ng mga tagubilin sa pagpapanatili ng katotohanan sa simbahan at nagbalangkas ng mga pamantayan para sa pagsamba.

Ang mga tagubilin ni Pablo sa 1 Timoteo ay partikular na nauugnay sa mga simbahan ngayon, na kung saan ang laki ay madalas sa mga kadahilanan na ginamit upang matukoy ang tagumpay ng isang simbahan. Binalaan ni Pablo ang lahat ng mga pastor at pinuno ng simbahan na kumilos nang may pagpapakumbaba, personal na integridad, mataas na moral, at kawalang-galang sa mga kayamanan. Sinulat niya ang mga kinakailangan para sa mga tagapangasiwa at mga diakono sa 1 Timoteo 3: 2-12.

Karagdagan, paulit-ulit na sinabi ni Paul na ang mga simbahan ay dapat magturo ng totoong ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesucristo, bukod sa pagsisikap ng tao. Kasama niya ang matibay na mga prinsipyo patungkol sa pananalapi, lalo na kung may kaugnayan sa kasiyahan at personal na mga layunin para sa isang makadiyos na buhay. Bilang karagdagan, si Paul ay nagbigay ng detalyadong tagubilin sa papel ng simbahan sa pag-aalaga sa mga balo. Isinara niya ang liham na may pansariling paghihikayat kay Timoteo na "labanan ang magandang labanan ng pananampalataya." (1 Timoteo 6:12, NIV)

May-akda ng 1 Timoteo

Ang Apostol na si Pablo.

Nakasulat sa Petsa

Mga 64 AD

Nakasulat Na

Isinulat ni Pablo ang liham na ito sa pinuno ng simbahan, si Timoteo, ang kanyang prot g at espirituwal na anak, at sa lahat ng hinaharap na pastor at mananampalataya.

Landscape ng 1 Timoteo

Ang Efeso, kung saan naninirahan si Timoteo, ay isang pangunahing sentro ng kalakalan at komersyal na port sa oras na ito, at tahanan din sa templo ng diyosa na si Artemis. Ang lungsod ay kilala bilang isang pang-edukasyon na hub para sa pag-aaral at pagsasanay ng mahiwagang sining.

Mga Tema sa Aklat ng 1 Timoteo

Dalawang kampo ng scholar ang umiiral sa pangunahing tema ng 1 Timoteo. Ang una ay nagsasabi ng mga tagubilin sa kaayusan ng simbahan at responsibilidad ng pastoral ay ang mensahe ng liham. Ang ikalawang kampo ay iginiit ang tunay na layunin ng libro ay patunayan na ang tunay na ebanghelyo ay gumagawa ng makadiyos na mga resulta sa buhay ng mga sumusunod dito.

Sa pangkalahatan, ang mensahe ng 1 Timoteo ay nag-aalala tungkol sa mahusay na pagtuturo, habang ang mga karagdagang tema ay kinabibilangan kung paano haharapin ang mga maling guro sa simbahan; ang mga responsibilidad at kwalipikasyon ng mga pinuno ng simbahan; naaangkop na pag-uugali para sa mga Kristiyano; at pag-iingat sa reputasyon ng simbahan sa buong mundo.

Pangunahing Mga character

Paul at Timoteo.

Mga Susing Talata

1 Timoteo 2: 5-6
Sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao, ang taong si Cristo Jesus, na nagbigay ng sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao - ang patotoo na ibinigay sa tamang panahon. (NIV)

1 Timoteo 4:12
Huwag bigyan ng kahit na sino ang magmamakaawa sa iyo dahil bata ka, ngunit magtakda ng isang halimbawa para sa mga mananampalataya sa pagsasalita, sa buhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya at kadalisayan. (NIV)

1 Timoteo 6: 10-11
Sapagkat ang pag-ibig ng pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang ilang mga tao, na masabik sa pera, ay lumihis sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili sa maraming kalungkutan. Ngunit ikaw, tao ng Diyos, tumakas mula sa lahat ng ito, at ituloy ang katuwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kabaitan. (NIV)

Balangkas ng Aklat ng 1 Timoteo

  • Ang kahalagahan ng paniniwala ng tama (1: 1-20)
  • Paano dapat sumamba at kumilos ang mga miyembro ng simbahan (2: 1–3: 16)
  • Paano dapat kumilos ang mga pinuno ng simbahan (4: 1-6: 21)
Isang Panalangin para sa Pista ng Pasko

Isang Panalangin para sa Pista ng Pasko

6 Mahahalagang Aklat sa Ramayana

6 Mahahalagang Aklat sa Ramayana

Mabon Insense Blend

Mabon Insense Blend