https://religiousopinions.com
Slider Image

Panalangin ng Pagtatapos

May kilala ka bang graduating? Ang orihinal na panalangin ng pagtatapos ay nakatuon sa mga nagtapos na Kristiyano at batay sa Salita ng Diyos. Markahan ang bagong pasimula ng iyong espesyal na nagtapos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang bibliyang panalangin sa kanila. Ang panalangin ay binabasa tulad ng isang tula, at ang mga sumusuporta sa mga taludtod ng Bibliya ay nakalista sa ibaba.

Panalangin ng Isang Nagtapos

Mahal na Panginoon,

Sa pagtingin ko sa hinaharap
Isinasagawa ng maliwanag na pag-asa ang panalangin na ito,
Para alam ko ang mga plano na mayroon ka para sa akin
Nagtrabaho nang may banal na pangangalaga.

Banal na Espiritu, patnubayan mo ako.
Patakbuhin mo ako sa Iyong utos,
Gayon pa man ay manatili ka at alamin na ikaw ay Diyos
Kapag ang problema ay malapit na.

Ang iyong Salita ay magiging isang lampara para sa akin,
Isang gabay upang magaan ang aking daan,
Isang matibay na lugar upang itakda ang aking mga paa,
Isang kumpas kapag naliligaw ako.

Maaari kong mabuhay ang aking buhay upang purihin ka,
Hindi para sa kapalaran, o para sa katanyagan,
Nawa ang lahat ng aking sasabihin at gawin
Magdala ng kaluwalhatian sa Iyong pangalan.

Nawa ang aking mga mata ay manatiling nakatutok sa Iyo
Habang hinahanap ko ang paraan na puro,
Pagtikim ng Iyong pagmamahal at kabutihan
Natutulog at tumataas nang ligtas.

Nakatanim ng iyong buhay na mga stream
Matutuwa ako sa lahat ng Iyong mga daan,
Nakatago ng Iyong mga pakpak na nakatago
Sa mga bagong awa para sa bawat araw.

Kahit na sa isang mapanganib na lupain
Kapag ang mga bagyo ay nagbabanta upang sirain,
Sa krus tatayo ako sa Bato
Ang Aking Lakas, ang aking Pag-asa, ang aking Kagalakan.

Mahal na Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong pabor,
Sa lahat ng oras panatilihin akong pinagpala,
Ang iyong mukha ay sumikat sa akin,
Sa kapayapaan at perpektong pahinga.

Amen.

--Mary Fairchild

Mga Batayan sa Bibliya para sa Panalangin ng Pagtatapos

Ang mga sumusunod na talata mula sa Banal na Kasulatan ay bumubuo ng saligang biblikal para sa tula.

Jeremias 29:11
Sapagkat nalalaman ko ang mga plano na mayroon ako para sa iyo, "sabi ng PANGINOON, " plano na pagyamanin ka at hindi saktan ka, plano na bigyan ka ng pag-asa at hinaharap. "(NIV)

Juan 14: 16 17 At hihilingin ko sa Ama, at bibigyan ka niya ng isa pang Tagapagtaguyod, na hindi ka kailanman iiwan. Siya ang Banal na Espiritu, na humahantong sa lahat ng katotohanan. Hindi siya matatanggap ng mundo, sapagkat ito ay hindi naghahanap para sa kanya at hindi siya nakikilala. Ngunit kilala mo siya, dahil nakatira siya sa iyo ngayon at sa ibang pagkakataon ay magiging sa iyo. (NLT)

Awit 119: 32-35
Tumatakbo ako sa landas ng iyong mga utos, sapagkat pinalawak mo ang aking pag-unawa. Turuan mo ako, Panginoon, ang paraan ng iyong mga utos, upang masunod ko ito hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pag-unawa, upang masunod ko ang iyong batas at sundin ito nang buong puso. Ituro mo ako sa landas ng iyong mga utos, para doon nasisiyahan ako. (NIV)

Awit 46:10
Sinabi niya, "Tumahimik ka, at alamin na ako ang Diyos." (NIV)

Awit 119: 103-105
Gaano katamis ang iyong mga salita sa aking panlasa, mas matamis kaysa sa honey sa aking bibig! Sa pamamagitan ng iyong mga utos nakakakuha ako ng pag-unawa; kaya't kinapopootan ko ang bawat maling pamamaraan. Ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at ilaw sa aking landas. (ESV)

Awit 119: 9-11
Paano mananatiling dalisay ang isang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong salita. Sinikap kong hanapin ka don t hayaan mo akong maglibot mula sa iyong mga utos. Itinago ko ang iyong salita sa aking puso, upang hindi ako magkasala laban sa iyo. (NLT)

Awit 40: 2
Itinaas niya ako mula sa madulas na hukay, mula sa putik at putik; itinapat niya ang aking mga paa sa isang bato at binigyan ako ng isang matatag na lugar upang tumayo. (NIV)

1 Corinto 10:31
Kaya't kumain ka o uminom o kung ano ang ginagawa mo, gawin mo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. (NIV)

Awit 141: 8
Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon sa iyo, Panginoong Panginoong; sa iyo ay nagtatago ako huwag mo akong ibigay sa kamatayan. (NIV)

Awit 34: 8
Tikman at tingnan na ang Panginoon ay mabuti; mapalad ang taong nagtitiwala sa kanya. (NIV)

Awit 4: 8
Sa kapayapaan ay hihiga ako at matulog, para sa iyo lamang, Panginoon, pinatahan ako sa ligtas. (NIV)

Awit 1: 3
Ang taong iyon ay tulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa pamamagitan ng mga daloy ng tubig, na nagbubunga ng bunga nito sa panahon at ang dahon ay hindi nalalanta kahit anong gawin nila mga prosper. (NIV)

Awit 37: 4
Magalak ka sa Panginoon, at bibigyan ka niya ng mga hinahangad ng iyong puso. (NIV)

Awit 91: 4
Sakupin ka niya ng kanyang mga balahibo, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makikita mo ang kanlungan; ang kanyang katapatan ay magiging iyong kalasag at rampa. (NIV)

Panaghoy 3: 22-23
Ang matatag na pag-ibig ng Panginoon ay hindi tumitigil; ang kanyang mga kaawaan ay hindi natatapos; bago sila tuwing umaga; malaki ang iyong katapatan. (ESV)

Josue 1: 9
... Maging malakas at matapang ka. Huwag matakot; huwag kang mawalan ng pag-asa, sapagkat ang Panginoong Diyos mo ay makakasama kahit saan ka magpunta. (NIV)

Awit 71: 5
Sapagka't ikaw ang aking pag-asa, Oh Panginoong Dios; Ikaw ang aking tiwala mula sa aking kabataan. (NKJV)

Awit 18: 2
Ang Panginoon ang aking malaking bato at aking kuta, at aking tagapagligtas, aking Dios, ang aking bato, na aking pinangako, aking kalasag, at sungay ng aking kaligtasan, aking kuta. (NIV)

Mga Bilang 6: 24-26
Pagpalain ka ng Panginoon at panatilihin ka;
Ang Panginoon ay pasikat ang kanyang mukha sa iyo
At maging mabait sa iyo;
Itinaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo
At bigyan ka ng kapayapaan. (ESV)

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

Ano ang Bibliya ng Kahoy ng Buhay?

Ano ang Bibliya ng Kahoy ng Buhay?

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko