https://religiousopinions.com
Slider Image

Pananampalataya, Pag-asa, at Pag-ibig: 1 Corinto 13:13

Bilang mga birtud, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig ay matagal nang ipinagdiriwang. Itinuturing ng ilang mga denominasyong Kristiyano na ito ay tatlong mga teolohikal na virtues bawat isa na kumakatawan sa mga halagang tumutukoy sa relasyon ng tao sa Diyos mismo.

Ang Papel ng Pananampalataya, Pag-asa, at Pag-ibig

Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig ay tinalakay nang isa-isa sa maraming mga punto sa Kasulatan. Sa aklat ng Bagong Tipan ng 1 Mga Taga-Corinto, ang apostol Paul mentions ang tatlong mga birtud na magkasama at pagkatapos ay nagpapatuloy upang makilala ang pag-ibig bilang pinakamahalaga sa tatlo:

At ngayon nanatili ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, ang tatlo; ngunit ang pinakadakila rito ay ang pag-ibig . (1 Mga Taga-Corinto 13:13, NKJV)

Ang pangunahing talatang ito ay bahagi ng isang mas mahabang diskurso na ipinadala ni Pablo sa mga taga-Corinto. Ang unang liham ni Pablo sa mga taga-Corinto na naglalayong turuan at iwasto ang mga batang naniniwala sa Corinto na nakikipaglaban sa mga bagay tungkol sa pagkakabagay, imoralidad, at kawalang-katapatan.

Dahil ang talatang ito ay nagpapatuloy ng kataas-taasang pag-ibig sa lahat ng iba pang mga birtud, madalas na napili, kasama ang iba pang mga sipi mula sa nakapalibot na mga talata, upang maisama sa mga modernong serbisyo sa kasal sa Kristiyano. Narito ang konteksto ng 1 Corinto 13:13 sa loob ng mga nakapalibot na mga talata:

Matiyaga ang pagmamahal, mabait ang pagmamahal. Hindi ito inggit, hindi ito ipinagmamalaki, hindi ipinagmamalaki. Hindi ito pinapahiya ang iba, hindi ito hinahanap sa sarili, hindi ito madaling nagagalit, hindi ito pinapanatili ang talaan ng mga mali. Hindi nasisiyahan ang masama ngunit nagagalak sa katotohanan. It palaging pinoprotektahan, laging nagtitiwala, laging umaasa, laging nagtitiyaga.
Ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo. Ngunit kung may mga hula, titigil sila; kung saan may mga wika, tatahimik sila; kung saan may kaalaman, ito ay lilipas. Sapagkat alam nating bahagi at manghula kami ng isang bahagi, but kapag ang pagkumpleto ay dumating, kung ano ang nasa bahagi ay mawala. Noong bata pa ako, nakikipag-usap ako tulad ng isang bata, naisip kong isang bata, nangangatuwiran ako tulad ng isang bata. Kapag ako ay naging isang tao, inilalagay ko ang mga paraan ng pagkabata sa likod ko. Para ngayon nakikita lamang natin ang isang salamin tulad ng sa isang salamin; pagkatapos ay makakakita tayo nang harapan. Ngayon alam ko sa bahagi; pagkatapos ay malalaman kong lubos, kahit na ako ay lubos na kilala.
At ngayon ang tatlo ay nananatili: pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakamalaki sa mga ito ay ang pag-ibig. (1 Mga Taga-Corinto 13: 4-13, NIV)

Ang Pananampalataya ay isang Pangunang kinakailangan

Bilang mga naniniwala kay Jesucristo, mahalaga na maunawaan ng mga Kristiyano ang kahulugan ng talatang ito. Walang alinlangan na ang bawat isa sa mga kabutihang ito pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig ay may malaking halaga. Sa katunayan, sinasabi sa atin ng Bibliya sa Mga Hebreohanon 11: 6 na, "... nang walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan Siya, sapagkat siya na lumapit sa Diyos, ay dapat naniniwala na Siya at siya ay isang gantimpala sa mga masigasig. hanapin Siya. " (NKJV)

Ang halaga ng pananampalataya ay hindi maaaring pinagtatalunan. Kung wala ito, walang Kristiyanismo. Kung walang pananampalataya, hindi tayo makakapunta kay Kristo o maglakad sa pagsunod sa kanya. Ang pananampalataya ang siyang nag-uudyok sa atin na sumulong kahit na laban tayo. At ang pananampalataya ay malapit na nauugnay sa pag-asa.

Ang Halaga ng Pag-asa

Ang pag-asa ay nagpapanatili sa amin na sumulong. Walang indibidwal na buhay na can ngimagine nang walang pag-asa. Inaasahan tayo ng pag-asa na harapin ang imposible na mga hamon. Ang pag-asa ay ang pag-asang makukuha natin ang nais natin. Ang pag-asa ay isang espesyal na regalong ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya upang labanan ang pang-araw-araw na monotony at ang pinakamahirap na kalagayan.

May pag-asa para sa nag-iisang ina na hindi alam kung paano niya papakainin ang kanyang mga anak at panatilihin ang isang bubong sa kanilang mga ulo. Maaari siyang sumuko, kung hindi para sa pag-asa na ang isang pambihirang tagumpay ay nasa paligid ng sulok. Ang pag-asa ay ang hindi nakikitang kamay na humahawak sa ulo ng isang desperadong bilanggo ng digmaan upang makita niya ang ilaw ng araw. Umaasa ang pag-asa sa pangako ng isang Tagapagligtas na darating upang palayain siya.

Hinihikayat tayo ng pag-asa na magpatuloy sa pagpapatakbo ng karera hanggang sa makarating kami sa linya ng pagtatapos.

Ang Kadakilaan ng Ito ay Pag-ibig

Sinasabi ng Bibliya na ang pag-ibig ay higit pa sa parehong pananampalataya at pag-asa. Hindi natin mabubuhay ang ating buhay nang walang pananampalataya o pag-asa: kung walang pananampalataya, hindi natin malalaman ang Diyos ng pag-ibig; nang walang pag-asa, hindi tayo magtitiis sa ating pananampalataya hanggang sa makilala natin siya nang harapan. Ngunit sa kabila ng kahalagahan ng pananampalataya at pag-asa, ang pag-ibig ay mas mahalaga.

Bakit ang pag-ibig ang pinakadakila?

Dahil kung walang pag-ibig, itinuturo ng Bibliya na walang pagtubos. Sa Banal na Kasulatan nalaman natin na ang Diyos ay pag-ibig (1 Juan 4: 8) at ipinadala niya ang kanyang Anak na si Jesucristo, upang mamatay para sa atin isang kataas na kilos ng sakripisyong pag-ibig. Ang bagay ay nag-udyok sa Diyos na Ama na ipadala Ang kanyang nag-iisang Anak na mamatay para sa atin. Sa gayon, ang pag-ibig ang katangian na kung saan ang lahat ng pananampalataya at pag-asa ngayon ay naninindigan.

Para sa naniniwala, ang pag-ibig ang pundasyon para sa bawat mabuting bagay sa ating buhay. Kung walang pag-ibig, wala nang iba pa.

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Mga Buod ng Kwento ng Bibliya (Indeks)

Mga Buod ng Kwento ng Bibliya (Indeks)

Mga Proyekto ng Cams ng Lammas

Mga Proyekto ng Cams ng Lammas