https://religiousopinions.com
Slider Image

Ihambing ang Mga Paniniwala ng mga Christian Denominations

01 ng 10

Orihinal na Kasalanan

 • Anglican / Episcopal - "Ang orihinal na kasalanan ay hindi tumayo sa mga sumusunod ni Adan ... ngunit ito ang kasalanan at katiwalian ng Kalikasan ng bawat tao." 39 Mga Artikulo Ang Komunikasyon ng Anglikano
 • Assembly of God - "Ang tao ay nilikha mabuti at matuwid; sapagka't sinabi ng Diyos, " Gawin natin ang tao sa ating sariling imahe, ayon sa ating pagkakahawig. "Gayunpaman, ang tao sa pamamagitan ng kusang pagsalangsang ay nahulog at sa gayon ay naganap hindi lamang pisikal na kamatayan kundi pati na ang espirituwal na kamatayan. na ang paghihiwalay sa Diyos. " AG.org
 • Baptist - "Sa pasimula ang tao ay walang kasalanan sa kasalanan ... Sa pamamagitan ng kanyang malayang pagpili ng tao ay nagkasala laban sa Diyos at nagdala ng kasalanan sa lahi ng tao. Sa pamamagitan ng tukso ni Satanas ang tao ay lumabag sa utos ng Diyos, at nagmana ng isang kalikasan at isang kapaligiran na hilig. patungo sa kasalanan. " SBC
 • Lutheran - "Ang kasalanan ay dumating sa mundo sa pamamagitan ng pagbagsak ng unang tao ... Sa pamamagitan ng Pagbagsak na ito hindi lamang siya ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang kanyang likas na supling nawala ang orihinal na kaalaman, katuwiran, at kabanalan, at sa gayon ang lahat ng mga tao ay makasalanan na sa pamamagitan ng kapanganakan ... "LCMS
 • Metodista - "Ang orihinal na kasalanan ay hindi nakatayo sa mga sumusunod ni Adan (tulad ng mga Pelagians na walang kabuluhan na nagsasalita), ngunit ito ay katiwalian ng likas na katangian ng bawat tao." UMC
 • Presbyterian - "Naniniwala ang mga Presbyterian sa Bibliya nang sabihin na" lahat ay nagkasala at nahulog sa kaluwalhatian ng Diyos. "(Roma 3:23)" PCUSA
 • Romano Katoliko - "... Si Adan at Eba ay nakagawa ng isang personal na kasalanan, ngunit ang kasalanan na ito ay nakakaapekto sa kalikasan ng tao na sa gayon ay maililipat nila sa isang bumagsak na estado. Ito ay isang kasalanan na maihahatid sa pamamagitan ng pagpapalaganap sa lahat ng sangkatauhan, iyon ay, sa pamamagitan ng ang paghahatid ng isang likas na katangian ng tao na natanggal sa orihinal na kabanalan at katarungan. " Katesismo - 404
02 ng 10

Kaligtasan

 • Anglican / Episcopal - "Kami ay accounted matuwid sa harap ng Diyos, para lamang sa merito ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo sa pamamagitan ng Pananampalataya, at hindi para sa aming sariling mga gawa o deservings. ... "39 Mga Artikulo Ang Komunikasyon ng Anglikano
 • Assembly of God - "Ang kaligtasan ay natanggap sa pamamagitan ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sa paghuhugas ng pagbabagong-buhay at pagbabagong-buhay ng Banal na Espiritu, na nabibigyang-katwiran sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao ay nagiging tagapagmana ng Diyos, ayon sa pag-asa. ng buhay na walang hanggan. " AG.org
 • Baptist - "Ang kaligtasan ay nagsasangkot ng pagtubos ng buong tao, at inaalok ng malayang sa lahat na tumatanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, na sa pamamagitan ng Kanyang sariling dugo ay nakakuha ng walang hanggang pagtubos para sa mananampalataya ... Walang kaligtasan maliban sa personal na pananampalataya sa Si Jesucristo bilang Panginoon. " SBC
 • Lutheran - "Ang pananampalataya kay Cristo ay ang tanging paraan para sa mga kalalakihan upang makakuha ng personal na pagkakasundo sa Diyos, iyon ay, kapatawaran ng mga kasalanan ..." LCMS
 • Metodista - "Kami ay nabilang na matuwid sa harap ng Diyos lamang para sa karapat-dapat ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi para sa aming sariling mga gawa o deservings. Samakatuwid, tayo ay nabibigyang-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, lamang ..." UMC
 • Presbyterian - "Naniniwala ang mga Presbyterista na inalok tayo ng Diyos ng kaligtasan dahil sa mapagmahal na kalikasan ng Diyos. Hindi ito isang karapatan o isang pribilehiyo na makamit sa pamamagitan ng pagiging" sapat na mabuti, "... lahat tayo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ... Sa pinakamalawak na posibleng pag-ibig at pagkahabag naabot ng Diyos sa atin at tinubos tayo sa pamamagitan ni Jesucristo, ang nag-iisa na walang kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus ay nagtagumpay ang Diyos sa kasalanan. " PCUSA
 • Romano Katoliko - Ang kaligtasan ay natanggap sa pamamagitan ng sakramento ng Binyag. Maaaring mawala ito sa pamamagitan ng mortal na kasalanan at maaaring mabawi sa pamamagitan ng Penance. CE
03 ng 10

Pagbabayad-sala para sa Kasalanan

 • Anglican / Episcopal - "Siya ay naging Kordero na walang bahid, na, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili sa sandaling ginawa, ay aalisin ang mga kasalanan ng mundo ..." 39 Mga Artikulo Ang Komunikasyon ng Anglikano
 • Assembly ng Diyos - "Ang tanging pag-asa ng katubusan ng tao ay sa pamamagitan ng pagbubo ng dugo ni Jesucristo na Anak ng Diyos." AG.org
 • Bautista - "Pinarangalan ni Cristo ang banal na batas sa pamamagitan ng Kanyang personal na pagsunod, at sa Kanyang kapalit na kamatayan sa krus na ginawa Niya ang paglalaan para sa pagtubos sa mga tao mula sa kasalanan." SBC
 • Lutheran - "Si Jesucristo ay samakatuwid ay 'tunay na Diyos, ipinanganak ng Ama mula sa kawalang-hanggan, at tunay na tao, na isinilang ni Birheng Maria, ' tunay na Diyos at tunay na tao sa isang walang pagkakapantay-pantay at hindi mahahati na tao. Ang layunin ng makahimalang pagkakatawang ito ng Anak ng Diyos ay maaaring Siya ang maging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao, na parehong tumutupad sa banal na Kautusan at pagdurusa at namamatay sa lugar ng sangkatauhan. Sa ganitong paraan ipinagkasundo ng Diyos ang buong makasalanang mundo sa Kanyang Sarili. " LCMS
 • Metodista - "Ang alay ni Cristo, na dating ginawa, ay ang perpektong pagtubos, pagpapahiya, at kasiyahan para sa lahat ng mga kasalanan ng buong mundo, kapwa orihinal at aktwal; at walang ibang kasiyahan para sa kasalanan kundi ang nag-iisa lamang." UMC
 • Presbyterian - "Sa pamamagitan ng pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus ay nagwagi ang Diyos dahil sa kasalanan." PCUSA
 • Roman Catholic - "Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at Pagkabuhay na muli, " si Jesus Christ ay "nagbukas" ng langit sa amin. " Katesismo - 1026
04 ng 10

Libreng Will vs Predestination

 • Anglican / Episcopal - "Ang Pagpapahayag sa Buhay ay ang walang hanggang layunin ng Diyos, kung saan ... palagi niyang itinakda sa pamamagitan ng kanyang payo na lihim sa atin, upang mailigtas mula sa sumpa at sumpa sa mga napili niya ... upang dalhin sila ni Cristo sa walang hanggang kaligtasan ... "39 Artikulo Ang Komunikasyon ng Anglikano
 • Assembly ng Diyos - "At sa batayan ng Kanyang nalalaman na mga mananampalataya ay napili kay Cristo. Sa gayon ang Diyos sa Kanyang soberanya ay nagbigay ng plano ng kaligtasan kung saan ang lahat ay mai-save. Sa plano na ito ang kalooban ng tao ay isinasaalang-alang. Ang kaligtasan ay magagamit sa" sinumang nais. "AG.org
 • Baptist - "Ang halalan ay ang kaaya-ayang layunin ng Diyos, ayon sa kung saan Siya nagbabagong-buhay, nagbibigay-katwiran, nagpapabanal, at nagluluwalhati sa mga makasalanan. Ito ay naaayon sa malayang kalayaan ng tao ..." SBC
 • Lutheran - "... tinatanggihan namin ... ang doktrina na ang pagbabalik-loob ay ginawa hindi sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos lamang, ngunit sa bahagi din sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng tao mismo ... o anumang bagay kung saan ang pagbabalik at pagkaligtas ng tao. ay kinuha mula sa mapagbiyak na mga kamay ng Diyos at ipinagkatiwala sa ginagawa ng tao o hindi nagawa.Itatanggi din natin ang doktrina na ang tao ay makapagpasya para sa pagbabalik-loob sa pamamagitan ng 'mga kapangyarihan na ipinagkaloob ng biyaya' ... "LCMS
 • Metodista - "Ang kalagayan ng tao pagkatapos ng pagkahulog ni Adan ay tulad na hindi niya mai-on at ihahanda ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng kanyang sariling likas na lakas at gawa, sa pananampalataya, at pagtawag sa Diyos; kaya't wala tayong kapangyarihan na gumawa ng mabubuting gawa ... "UMC
 • Presbyterian - "Wala tayong magagawa upang makamit ang pabor ng Diyos. Sa halip, ang ating kaligtasan ay nagmula sa Diyos lamang. Maaari nating piliin ang Diyos sapagkat pinili tayo ng Diyos." PCUSA
 • Romano Katoliko - "Tinukoy ng Diyos na walang sinumang pumunta sa impyerno" Catechism - 1037 Tingnan din ang "Notion of Predestination" - CE
05 ng 10

Maaaring mawala ang Kaligtasan?

 • Anglican / Episcopal - "Banal na Bautismo ay buong pagsisimula ng tubig at ng Banal na Espiritu sa Katawan ni Kristo ang Simbahan. Ang bono na itinatag ng Diyos sa Binyag ay hindi malulutas." Aklat ng Karaniwang Panalangin (BCP) 1979, p. 298.
 • Assembly ng Diyos - Assembly ng Diyos Kristiyano naniniwala na ang kaligtasan ay maaaring mawala. "Ang Pangkalahatang Konseho ng Mga Asembleya ng Diyos ay hindi pinapayag ang walang katayuang posisyon sa seguridad na humahawak na imposible para sa isang tao na maligtas na mawala." AG.org
 • Baptist - Hindi naniniwala ang mga Baptista na maaaring mawala ang kaligtasan. "Ang lahat ng mga tunay na mananampalataya ay nagtitiis hanggang sa wakas. Yaong tinanggap ng Diyos kay Cristo, at binalaan ng Kanyang Espiritu, ay hindi lalayo sa estado ng biyaya, ngunit magpapatuloy hanggang sa wakas." SBC
 • Lutheran - Naniniwala ang mga Lutherano na ang kaligtasan ay maaaring mawala kapag ang isang mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa pananampalataya. "... posible para sa isang tunay na mananampalataya na mahulog mula sa pananampalataya, dahil ang Banal na Kasulatan ay matino at paulit-ulit na binabalaan tayo ... Ang isang tao ay maaaring ibalik sa pananampalataya sa parehong paraan na siya ay sumampalataya ... sa pamamagitan ng pagsisisi ng ang kanyang kasalanan at kawalan ng paniniwala at buong pagtitiwala sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo lamang para sa kapatawaran at kaligtasan. " LCMS
 • Metodista - Naniniwala ang mga Metodista na maaaring mawala ang kaligtasan. "Tinatanggap ng Diyos ang aking pinili ... at patuloy na inaalalayan ako ng biyaya ng pagsisisi upang maibalik ako sa daan ng kaligtasan at pagpapakabanal." UMC
 • Presbyterian - Sa teoryang binago sa pangunahing paniniwala ng Presbyterian, itinuturo ng simbahan na ang isang tao na tunay na nabagong muli ng Diyos, ay mananatili sa kahalili ng Diyos. PCUSA, Reformed.org
 • Romano Katoliko - Naniniwala ang mga Katoliko na maaaring mawala ang kaligtasan. "Ang unang epekto ng mortal na kasalanan sa tao ay ang pag-iwas sa kanya mula sa kanyang tunay na huling wakas, at pag-alis ng kanyang kaluluwa ng pagpapakabanal na biyaya." Ang pangwakas na tiyaga ay isang regalo mula sa Diyos, ngunit ang tao ay dapat makipagtulungan sa regalo. CE
06 ng 10

Gumagana

 • Anglican / Episcopal - "Albeit that Good Works ... hindi maalis ang ating mga kasalanan ... gayon pa man sila ay nakalulugod at katanggap-tanggap sa Diyos kay Cristo, at gumagaling na kinakailangan ng isang totoo at buhay na Pananampalataya ..." 39 Mga Artikulo Ang Komunikasyon ng Anglikano
 • Assembly of God - "Ang mabubuting gawa ay napakahalaga sa mananampalataya. Kapag nagpakita tayo sa harap ng upuan ng paghatol ni Cristo, kung ano ang ating nagawa habang nasa katawan, mabuti man o masama, ay matukoy ang ating gantimpala. Ngunit ang mabubuting gawa ay maaaring maglabas lamang. ng aming tamang ugnayan kay Cristo. " AG.org
 • Baptist - "Lahat ng mga Kristiyano ay nasa ilalim ng obligasyon na maghangad na gawin ang kalooban ni Kristo na pinakamataas sa ating sariling buhay at sa lipunan ng tao ... Dapat tayong magtrabaho upang magbigay ng para sa mga naulila, ang nangangailangan, ang inaabuso, ang may edad, ang walang magawa, at ang may sakit ... "SBC
 • Lutheran - "Bago ang Diyos lamang ang mga gawa ay mabuti na ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos at kabutihan ng tao, alinsunod sa patakaran ng banal na Kautusan. Ang gayong mga gawa, gayunpaman, walang sinuman ang gumaganap maliban kung una niyang pinaniniwalaan na pinatawad siya ng Diyos mga kasalanan at binigyan siya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng biyaya ... "LCMS
 • Metodista - "Bagaman ang mabubuting gawa ... hindi maalis ang ating mga kasalanan ... ang mga ito ay nakalulugod at katanggap-tanggap sa Diyos kay Cristo, at lumabas mula sa isang tunay at buhay na pananampalataya ..." UMC
 • Presbyterian - Nagsasaliksik pa rin sa posisyon ng Presbyterian. Isumite lamang ang mga na- dokumento na mapagkukunan sa email na ito.
 • Roman Catholic - Ang mga gawa ay may karapat-dapat. "Ang isang indulgence ay nakuha sa pamamagitan ng Simbahan na ... namamagitan sa pabor ng mga indibidwal na Kristiyano at nagbubukas para sa kanila ng kabang-yaman ng metis ni Cristo at ng mga banal upang makakuha mula sa Ama ng mga awa ng awa ng pagpapatawad ng mga temporal na parusa dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa gayo'y hindi nais ng Simbahan na tulungan lamang ang mga Kristiyanong ito, kundi upang mapasigla sila sa mga gawa ng debosyon ... (Indulgentarium Doctrina 5). " Mga Sagot sa Katoliko
07 ng 10

Langit

 • Anglican / Episcopal - "Sa pamamagitan ng langit, ang ibig sabihin namin ay buhay na walang hanggan sa aming kasiyahan ng Diyos." BCP (1979), p. 862.
 • Assembly of God - "Ngunit ang wika ng tao ay hindi sapat upang ilarawan ang alinman sa langit o impiyerno. Ang mga katotohanan ng kapwa nahuhulog nang higit pa sa aming pinaka-mapanlikha na mga pangarap. Imposibleng ilarawan ang kaluwalhatian at kaluwalhatian ng langit ... tinatangkilik ng langit ang kabuuang presensya ng Diyos . " AG.org
 • Baptist - "Ang matuwid sa kanilang nabuhay na muli at niluwalhating mga katawan ay tatanggap ng kanilang gantimpala at mananatili magpakailanman sa Langit kasama ng Panginoon." SBC
 • Lutheran - "Walang hanggan, o walang hanggan, buhay ... ang wakas ng pananampalataya, ang panghuli layunin ng pag-asa at pagsusumikap ng isang Kristiyano ..." LCMS
 • Metodista - "Si John Wesley mismo ay naniniwala sa isang pansamantalang estado sa pagitan ng kamatayan at pangwakas na paghuhukom, kung saan ang mga tumanggi kay Kristo ay malalaman ang kanilang darating na kapahamakan ... at ang mga mananampalataya ay makikibahagi sa" dibdib ni Abraham "o" paraiso, "kahit Patuloy na lumago sa kabanalan doon, Ang paniniwala na ito, gayunpaman, ay hindi pormal na napatunayan sa mga pamantayang pang-doktodistang Metodista, na tumatanggi sa ideya ng purgatoryo ngunit higit pa sa pagpapanatili ng katahimikan sa kung ano ang namamalagi sa pagitan ng kamatayan at ang huling paghuhukom. " UMC
 • Presbyterian - "Kung mayroong isang salaysay ng Presbyterian tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ganito ito: Kapag namatay ka, ang iyong kaluluwa ay makakasama sa Diyos, kung saan tinatamasa nito ang kaluwalhatian ng Diyos at naghihintay para sa pangwakas na paghuhukom. kaluluwa, at walang hanggang gantimpala at parusa ay ipinagkaloob. " PCUSA
 • Romano Katoliko - "Ang langit ang pangwakas na pagtatapos at katuparan ng pinakamalalim na pangarap ng tao, ang estado ng kataas-taasang, tiyak na kaligayahan." Katesismo - 1024 "Ang mabuhay sa langit ay" makasama kay Cristo. "Katekismo - 1025
08 ng 10

Impiyerno

 • Anglican / Episcopal - "Sa pamamagitan ng impiyerno, nangangahulugan kami ng walang hanggang kamatayan sa aming pagtanggi sa Diyos." BCP (1979), p. 862.
 • Assembly of God - "Ngunit ang wika ng tao ay hindi sapat upang ilarawan ang alinman sa langit o impiyerno. Ang mga katotohanan ng kapwa nahuhulog nang higit pa sa aming pinaka-mapanlikhang mga pangarap. Imposibleng ilarawan ... ang takot at pagdurusa ng impyerno ... Ang impiyerno ay isang lugar. kung saan ang isa ay makakaranas ng kabuuang paghihiwalay mula sa Diyos ... "AG.org
 • Baptist - "Ang hindi matuwid ay ibibigay sa Impiyerno, ang lugar ng walang hanggang parusa." SBC
 • Lutheran - "Ang doktrina ng walang hanggang kaparusahan, nakasisilaw sa likas na tao, ay itinakwil ng mga errorista ... ngunit malinaw na ipinahayag sa Banal na Kasulatan. Ang pagtanggi sa doktrinang ito ay ang pagtanggi sa awtoridad ng Banal na Kasulatan." LCMS
 • Metodista - "Si John Wesley mismo ay naniniwala sa isang kalagitnaan ng estado sa pagitan ng kamatayan at pangwakas na paghuhukom, kung saan ang mga tumanggi kay Cristo ay malalaman ang kanilang darating na kapahamakan ... Ang paniniwala na ito, gayunpaman, ay hindi pormal na napatunayan sa mga pamantayang doktrististang Metodista, na tumanggi sa ideya ng purgatoryo ngunit lampas na nagpapanatili ng katahimikan sa kung ano ang namamalagi sa pagitan ng kamatayan at ang huling paghuhukom. " UMC
 • Presbyterian - "Ang tanging opisyal na pahayag ng Presbyterian na nagsasama ng anumang puna sa impiyerno mula noong 1930s ay isang 1974 na papel sa universalism na pinagtibay ng General Assembly ng Presbyterian Church sa Estados Unidos. Nagbabalaan ito ng paghuhusga at nangangako ng pag-asa, na kinikilala na ang dalawang ideyang ito tila "sa pag-igting o kahit na sa kabalintunaan." Sa huli, ang pahayag ay nagkatugma, kung paano gumagana ang Diyos sa pagtubos at paghuhukom ay isang misteryo. " PCUSA
 • Romano Katoliko - "Ang mamatay sa mortal na kasalanan na walang pagsisisi at pagtanggap ng maawain na pag-ibig ng Diyos ay nangangahulugang mananatiling hiwalay sa kanya magpakailanman sa pamamagitan ng ating sariling malayang pagpili. Ang estado na ito ay tiyak na pagbubukod mula sa pakikipag-ugnay sa Diyos at ang pinagpala ay tinawag na" impiyerno. " - 1033
09 ng 10

Purgatoryo

 • Anglican / Episcopal - Tumanggi: "Ang Romish Doctrine tungkol sa Purgatory ... ay isang bagay na mahilig, walang-saysay na naimbento, at walang batayan na walang garantiya ng Banal na Kasulatan, ngunit sa halip ay masungit sa Salita ng Diyos." 39 Mga Artikulo Ang Komunikasyon ng Anglikano
 • Assembly ng Diyos - Tumanggi. Nag-research pa rin sa posisyon ng Assembly of God. Isumite lamang ang mga na- dokumento na mapagkukunan sa email na ito.
 • Baptist - Tumanggi. Nag-aaral pa rin sa posisyon ng Baptist. Isumite lamang ang mga na- dokumento na mapagkukunan sa email na ito.
 • Lutheran - Denies: "Laging itinakwil ng mga Lutherano ang tradisyonal na pagtuturo ng Roman Katoliko patungkol sa purgatoryo dahil 1) hindi tayo makatagpo ng walang batayang Kasulatang ito, at 2) ito ay hindi pantay-pantay, sa ating pananaw, na may malinaw na pagtuturo ng Banal na Kasulatan na pagkatapos mamatay ang kaluluwa napupunta diretso sa langit (sa kaso ng isang Kristiyano) o impiyerno (sa kaso ng isang hindi Kristiyano), hindi sa ilang "intermediate" na lugar o estado. " LCMS
 • Metodista - Tinanggihan: "Ang doktrinang Romish tungkol sa purgatoryo ... ay isang bagay na mahilig, walang-saysay na naimbento, at walang batayan na walang garantiya ng Banal na Kasulatan, ngunit masungit sa Salita ng Diyos." UMC
 • Presbyterian - Denies. Nagpapatuloy pa rin sa pananaliksik sa posisyon ng Presbyterian. Isumite lamang ang mga na- dokumento na mapagkukunan sa email na ito.
 • Roman Catholic - Affirms: "Ang lahat na namamatay sa biyaya at pagkakaibigan ng Diyos, ngunit hindi pa din perpektong nilinis, ay tinitiyak ng kanilang walang hanggang kaligtasan; ngunit pagkatapos ng kamatayan ay sumailalim sila sa paglilinis, upang makamit ang kabanalan na kinakailangan upang makapasok sa kagalakan ng langit .. .Binibigay ng Simbahan ang pangalang Purgatoryo sa panghuling paglilinis ng mga hinirang, na lubos na naiiba sa parusa ng nasumpa. " Katesismo 1030-1031
10 ng 10

End Times

 • Anglican / Episcopal - "Naniniwala kami na si Kristo ay darating sa kaluwalhatian at hahatulan ang buhay at patay ... bubuhayin tayo ng Diyos mula sa kamatayan sa kapunuan ng ating pagkatao, upang mabuhay tayo kasama ni Cristo sa pakikipag-isa ng mga banal." BCP (1979), p. 862.
 • Assembly ng Diyos - "Ang muling pagkabuhay ng mga nakatulog kay Cristo at ang kanilang pagsasama kasama ang mga buhay at mananatili hanggang sa pagdating ng Panginoon ay ang malapit at mapalad na pag-asa ng simbahan." Magbasa nang higit pa.
 • Bautista - "Ang Diyos, sa Kanyang sariling oras ... ay magdadala sa mundo sa nararapat na wakas ... Si Jesucristo ay babalik ... sa mundo; ang mga patay ay bubuhayin; at si Cristo ay hahatulan ang lahat ng mga tao ... Ang ang kawastuhan ay ibibigay sa ... walang hanggang kaparusahan. Ang matuwid ... tatanggap ng kanilang gantimpala at tatahan magpakailanman sa Langit .... "SBC
 • Lutheran - "Tinatanggihan namin ang bawat uri ng milenyalismo ... na si Cristo ay babalik nang makita sa mundong ito isang libong taon bago ang katapusan ng mundo at magtatag ng isang kapangyarihan ..." LCMS
 • Metodista - "Si Cristo ay tunay na bumangon muli mula sa mga patay, at kinuha muli ang kanyang katawan ... kung saan siya umakyat sa langit ... hanggang sa siya ay bumalik upang hatulan ang lahat ng mga tao sa huling araw." UMC
 • Presbyterian - "Ang mga Presbyterian ay may malinaw na pagtuturo ... tungkol sa katapusan ng mundo. Ang mga ito ay sumasailalim sa kategorya ng teolohikal ng eschatology ... Ngunit ang pangunahing ... ay isang pagtanggi sa mga walang imik na haka-haka tungkol sa" mga oras ng pagtatapos. "Tiyak na ang mga layunin ng Diyos. ay matutupad ay sapat para sa mga Presbyterians. PCUSA
 • Roman Catholic - "Sa pagtatapos ng panahon, ang Kaharian ng Diyos ay darating sa kapunuan nito. Matapos ang unibersal na paghuhukom, ang matuwid ay maghahari magpakailanman kasama ni Kristo ... Ang sansinukob mismo ay mababago: Ang Simbahan .... tatanggapin ang kanyang pagiging perpekto ... Sa oras na iyon, kasama ng lahi ng tao, ang uniberso mismo ... ay ganap na maitatag muli kay Cristo. " Katesismo - 1042
Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

10 Hakbang sa Reflexology sa Paggamot sa Hakbang sa Kamay

10 Hakbang sa Reflexology sa Paggamot sa Hakbang sa Kamay

Cinnamon Stick Yule Candleholder

Cinnamon Stick Yule Candleholder