https://religiousopinions.com
Slider Image

13 Mga Panalanging Hapunan sa Panayam at Panalangin sa Panihapon

Ang mga pagpapala na ito ay tradisyonal na panalangin sa hapunan para sa pagsasabi ng biyaya sa oras ng pagkain. Ang mga panalangin ay maikli at simple, mahusay para sa mga pista opisyal tulad ng Thanksgiving at Pasko, o anumang pagtitipon sa hapunan.

Pagpalain kami, O Panginoon

Panalanging Katolikong Panalangin

Pagpalain kami, O Lord,

At ang Iyong mga regalo

Na malapit nating matanggap,

Sa pamamagitan ng Iyong pag-ibig

Sa pamamagitan ni Cristo na ating Panginoon ay nananalangin kami.

Amen.

Nagbibigay Kami ng Ating Salamat

Tradisyonal

Para sa pagkain na nananatili sa ating gutom,

Para sa pahinga na nagpapasaya sa atin,

Para sa mga tahanan kung saan nakatulog ang mga alaala,

Kami ay nagbibigay ng aming pasasalamat para sa mga ito.

Tunay na Nagpapasalamat

Tradisyonal

Panginoon, pasalamatan kaming tunay

ito at lahat ng iba pang mga pagpapala.

Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesucristo,

Amen.

Napakagaling ng Diyos

Tradisyonal

Napakagaling ng Diyos!

Diyos ay mabuti!

Pasalamatan natin Siya

Para sa aming pagkain.

Amen.

Malaki ang Diyos (Pinalawak na Bersyon)

Tradisyonal

Ang Diyos ay dakila at ang Diyos ay mabuti,

Pasalamatan natin Siya sa ating pagkain;

Sa pamamagitan ng Kanyang mga pagpapala ay pinapakain tayo,

Bigyan mo kami ng Panginoon, ang aming tinapay araw-araw.

Amen.

Bigyan Mo Kami ng Mapagpasalamat na Puso

Aklat ng Karaniwang Panalangin

Bigyan mo kami ng pasasalamat na mga puso,

O Ama, sa lahat ng iyong kaawaan,

At pag-isipan mo kami

Sa mga pangangailangan ng iba;

Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon.

Amen.

Gawing Mapasalamatan Kami

Tradisyonal

Para sa mga ito at ang lahat ng malapit na naming matanggap,

Gawin kaming tunay na nagpapasalamat, Panginoon.

Sa pamamagitan ni Cristo ay nananalangin tayo.

Amen.

Pagpalain, O Panginoon

Tradisyonal

Pagpalain, O Panginoon,

Ang pagkain na ito upang magamit namin

At kami sa iyong paglilingkod,

At panatilihin kaming walang pag-iisip

Sa mga pangangailangan ng iba.

Sa Pangalan ni Jesus,

Amen.

Diyos Aming Ama, Panginoon, at Tagapagligtas

Tradisyonal

Diyos na ating Ama, Panginoon, at Tagapagligtas

Salamat sa iyong pagmamahal at pabor

Pagpalain ang pagkain na ito at inumin na ipinagdarasal namin

At lahat ng nagbabahagi sa amin ngayon.

Amen.

Ang ating Ama sa Langit, Mabait at Mabuti

Tradisyonal

Aming Ama sa Langit, mabait at mabuti,

Nagpapasalamat kami sa iyo para sa aming pang-araw-araw na pagkain.

Nagpapasalamat kami sa Iyo sa pag-ibig at pag-aalaga sa Iyo.

Sumama ka sa amin Lord, at pakinggan ang aming panalangin.

Amen.

Panalangin ng Hapunan ng Moravian

Panalangin ng tradisyonal na Moravian

Halika, Panginoong Jesus, panauhin naming maging

At pagpalain ang mga regalong ito

Ipinagkaloob sa iyo.

At pagpalain ang aming mga mahal sa lahat ng dako,

At panatilihin ang mga ito sa Iyong mapagmahal na pag-aalaga.

Amen.

Hymn Panalangin Hapunan

Tradisyonal na Himno

Panginoon, pagpalain ang pagkain na ito at bigyan kami

Maaaring pasalamatan ang iyong mga kaawaan;

Turuan mo kaming malaman kung kanino kami pinakain;

Pagpalain kami kasama si Kristo, ang buhay na tinapay.

Panginoon, pasalamatan mo kami sa aming pagkain,

Pagpalain kami ng pananalig sa dugo ni Jesus;

Sa tinapay ng buhay ay ibinibigay ng aming mga kaluluwa,

Upang tayo ay mabuhay kasama ni Kristo sa mataas.

Amen.

Mapagpakumbabang Puso

Tradisyonal

Sa isang mundo kung saan napakaraming nagugutom,

Nawa nating kainin ang pagkaing ito nang may mapagpakumbabang puso;

Sa isang mundo kung saan napakaraming nag-iisa,

Maaari nating ibahagi ang pagkakaibigan na ito sa mga masasayang puso.

Amen.

Ang East Timor Religion, isang Komunidad sa Katoliko sa Timog Silangang Asya

Ang East Timor Religion, isang Komunidad sa Katoliko sa Timog Silangang Asya

Louis Zamperini: Hindi nababasag na Bayani at Atleta na Atleta

Louis Zamperini: Hindi nababasag na Bayani at Atleta na Atleta

Talambuhay ng Tertullian, Ama ng Latin teolohiya

Talambuhay ng Tertullian, Ama ng Latin teolohiya